VIDAUS TVARKOS DOKUMENTAI

 
PAGALBOS UGDYTINIUI/MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
PIRMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PAGALBOS UGDYTINIO/ MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO (VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.), JEIGU UGDYTINIS/ MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ/UGDYTINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS
DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ  VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS
BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠAS
ĮSIGYTOS MOKYMO PRIEMONĖS 2022
ĮSIGYTI VADOVĖLIAI 2023
DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS
ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ MOKYKLOS UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS
MOKYKLOS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI
ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKYMO NUOTOLNIU  UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU APRAŠAS
MOKYKLOS BENDROMENĖS NARIŲ IR PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS