Apie mus

Kuo mūsų mokykla ypatinga?

Mokykla organizuoja ugdymąsi remdamasi geros mokyklos koncepcija. Mokyklos bendruomenei sudarytos palankios sąlygos dirbti, ugdytis ir mokytis, mokyklos veikla atvira suinteresuotiems partneriams, jie gali apsilankyti joje ir laisvai diskutuoti apie mokinių/ugdytinių asmenybės ugdymą bei daryti įtakos šiam procesui. Mokiniai pasitiki savimi ir jaučiasi pilnaverčiai mokyklos bendruomenės nariai.

Veikia stipri mokinių savivalda. Mokiniai nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti įvairiose veiklose. Dalyvaudami savivaldos veikloje mokiniai ugdosi socialinius gebėjimus, mokosi dirbti komandoje, atsiskleidžia kaip lyderiai. Mokinių tarybos nariai aktyviai dalyvauja organizuojant
renginius, dalyvauja pilietinėse akcijose.

Mokykloje aiškiai apibrėžta socialinio emocinio ugdymo (SEU) vizija ir pageidaujamas rezultatas: kiekvienas Kužių mokyklos bendruomenės narys turi galimybę lavinti savo socialinius emocinius įgūdžius, ugdyti emocinį intelektą ir būti laimingas. Nuosekliai įgyvendinamos 5 ilgalaikės prevencinės programos: „Kimochis“ ir „Zipio draugai“ (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, „Antras žingsnis“ (1–4 kl.), „Paauglystės kryžkelės“ (5–8 kl.) ir „Raktai į sėkmę“ (9–10 kl.).

Programos įtraukia visą bendruomenę į visuomenės bei aplinkos problemų sprendimą, padeda mokiniams/ugdytiniams formuotis charakterį; vykdomi mokymosi tarnaujant projektai; kasmet 1–10 kl. mokiniai dalyvauja respublikinėje olimpiadoje „Dramblys“, įsivertina SEU kompetencijas: kaip valdo save stresinėse situacijose, kaip geba konstruktyviai spręsti problemas, ar yra atsparūs neigiamoms įtakoms, ar sąmoningai renkasi sveiką gyvenimo būdą; mokykla yra Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos narė.

Lopšelis-darželis pripažintas „Sveikatą stiprinančia mokykla“. Ypatingas dėmesys skiriamas bendruomenės emociniam saugumui, sveikatai, fiziniam aktyvumui, vykdoma sveikatos programa „Sveikatos laipteliai“.

Mokykla yra įsitraukusi į Lietuvos vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projektą „Olimpinė karta“. Šiaulių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistas veda edukacinius užsiėmimus ugdytiniams ir mokiniams, informuoja ir konsultuoja darbuotojus, ugdytinių tėvus (globėjus) apie vaikų sveikatos stiprinimą ir saugojimą, sveiką gyvenseną.

Veikia pailgintos mokymosi dienos grupė 1–4 klasių mokiniams. Kryptingai organizuojama ugdymo karjerai veikla, į karjeros ugdymo veiklas įtraukiami
socialiniai partneriai.

Sudarytos sąlygos mokinių saviraiškai, veikia  šokių, dailės, keramikos, pynimo, sporto, kraštotyros būreliai, knygų klubas. Mokykla garsi kraštotyros veikla, suburta aktyvių mokinių grupė, kuri dalyvauja įvairiuose konkursuose, laimi prizines vietas. Kuriamas kraštotyros muziejus.

Lopšelis –darželis turi Europos savanorių tarnybos akreditaciją. Nuo 2019 metų įstaigoje dirba savanoriai, kurie aktyviai įsijungia į organizuojamas veiklas, sparčiai mokosi lietuvių kalbos, moko anglų kalbos vaikus ir darbuotojus, supažindina su savo šalies kultūra, švietimo sistema, įgyvendina savo asmeninius projektus. Bendros veiklos padeda augti ir socializuotis ne tik vaikams, bet ir
darbuotojams.

2018 metais įkurtas Tėvų klubas, vienijantis iniciatyvius tėvus, kuris padeda spręsti mokinių ugdymo(si), sveikatos, įvairios pagalbos teikimo, mokinių laisvalaikio, tėvų informavimo klausimus.

Mokykloje dirba tinkamą išsilavinimą ir aukštą kvalifikaciją turintys mokytojai, kurie dalinasi patirtimi su Šiaulių rajono ir šalies pedagogais.

Mokykloje nuosekliai vykdoma projektinė veikla. Kasmet įvykdoma 30–40 integruotų įvairių mokomųjų dalykų projektų. 7 klasės mokiniai ir gamtos mokslų mokytojai dalyvauja Šiaulių r. savivaldybės pokyčio projekte Leader 3  „Ugdymas netradicinėse erdvėse”; gerėja mokinių gamtos mokslų mokymosi pasiekimai. Dalyvaujama tarptautiniuose (Erasmus+, eTwinning, ir kt.) bei
respublikiniuose, rajoniniuose, „Sveikatiados“ veiklose bei projektuose.

Lanksčiai organizuojamas mokymasis ne mokykloje. Edukacinės pamokos organizuojamos Kužių bibliotekoje, seniūnijoje, vykstama į Šiaulių miestą, Klaipėdą, Vilnių. Visos edukacinės išvykos siejamos su mokomųjų dalykų turiniu. Dauguma mokytojų aktualizuoja ugdymąsi, atsižvelgdami į mokinių poreikius. Panaudojamos kultūros paso lėšos, lėšos, skirtos mokinių patyriminei veiklai
(STEAM).