Misija, vizija, vertybės

Misija

Kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pritaikytą ir
individualizuotą pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, pritaikytą ir individualizuotą
pagrindinio ugdymo bei neformaliojo švietimo programas.

Vizija

Kužių  mokykla –  kokybišką ugdymą teikianti, bendradarbiavimą tarp visų
bendruomenės narių stiprinanti, savitas tradicijas ir kultūrą puoselėjanti, saugią, mokytis
motyvuojančią, asmeninę pažangą, kūrybiškumą ir iniciatyvas skatinančią aplinką užtikrinanti
ugdymosi įstaiga.

Vertybės

1. Mokymasis / tobulėjimas – siekiame žinių ir jas taikome, gebame perimti kolegų
gerąją praktiką, kūrybiškai organizuojame ugdymo procesą, esame motyvuoti, gebame
reflektuoti savo veiklą;
2. Atsakomybė – sąžiningai vykdome savo pareigas, atsakome už savo elgesį, veiklą,
laikomės susitarimų;
3. Pagarba – gerbiame save ir kitus, bendraujame ramiu tonu, konstruktyviai
sprendžiame kilusias problemas;
4. Saugumas – patyčių prevencija ir įveikia, emocinės ir fizinės aplinkos gerovė; fizinis
vaikų saugumas pamokų ir pertraukų metu, laiku pastebimi nesaugūs mokinių poelgiai, jie
ribojami;
5. Skaidrumas – aiškus, atviras sprendimų priėmimas, visiems prieinama informacija;
6. Bendradarbiavimas – tai darbas kartu sutelkiant intelektines galias siekiant bendro
tikslo.